Groep 5 / 6

Links juf Lida, rechts juf Ilona en zittend juf Tineke met de leerlingen uit groep 5/6.

Groep 5/6 bestaat dit jaar uit 31 kinderen,18 leerlingen in groep 5 en 13 leerlingen in groep 6.

Juf Lida werkt van maandag t/m vrijdag. Op de maandag één keer in de drie weken zal juf Tineke voor de klas staan. Juf Ilona ondersteunt alle ochtenden. 

We zijn een Christelijke school en willen deze identiteit van harte uitdragen. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Trefwoord. Hierin komen mooie thema’s aanbod zoals de natuur, wijsheid, stilte en hebzucht. Bij deze thema’s horen bijbel-verhalen en liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. 

Dalton: We vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zelfstandig te werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dag-ritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We vinden het belangrijk dat de kinderen samen leren werken met iedereen, want samen leer je meer en beter. Coöperatieve werkvormen verhogen de betrokkenheid op leren en heeft een positieve invloed op leerprestaties.
De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en gedrag. 

Lezen:
We hebben een ruime keuze op school wat betreft boeken, die door de kinderen gelezen kunnen worden. De boeken staan ingedeeld op A,B en C niveau (net zoals in de bibliotheek). Iedere ochtend starten we met lezen, ongeveer 25 minuten. De kinderen lezen alleen, samen of met een tutor. De kinderen die het lezen wat lastiger vinden, krijgen 3x per week extra instructie van de juf aan de hand van de methode Estafette.

Begrijpend lezen: We besteden ook aandacht aan begrijpend lezen. We volgen daarbij de methode Nieuwsbegrip. Deze methode biedt wekelijks een tekst over een actueel onderwerp. De kinderen van groep 6 krijgen 1x in de week BLITS, een methode voor studie vaardigheden: begrijpend Lezen, Informatiebronnen, kaarten en schema’s, tabellen en grafieken.  

Rekenen:

We volgen de methode Rekenrijk op de tablet. De kinderen van groep 5
leren rekenen met getallen tot de 10.000. Ook blijven we de tafels goed oefenen. Groep 6 leert rekenen met getallen tot de 100.000. Zij gaan ook aan de slag met breuken.

Taal: Onze taalmethode, Taal in Beeld, biedt verschillende onderwerpen aan. De ene les gaat over woordenschat, een andere les gaat over taalbeschouwing. Spreken/luisteren en het schrijven van teksten komen ook aan bod. Alleen woordenschat oefenen de kinderen op de tablet.

Spelling: We gebruiken de methode Spelling in Beeld. We doen iedere dag een woorddictee van 3 woorden en 2 zinnen. We behandelen de spellingsregels en besteden aandacht aan de klank-, regel- en weetwoorden. We oefenen dit op de tablet. 

Schrijven: 2 keer in de week besteden we extra aandacht aan het schrijven. 

Engels: De kinderen krijgen Engels aan de hand van de methode Take It Easy. 

Handvaardigheid en tekenen: Natuurlijk gaan we iedere week creatief aan de slag! 

Kanjertraining: Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen, oefeningen en petten geven we dit vorm. 

IPC (International Primary Curriculum): Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, cultuur en creatieve vakken. Hierbij is er ruimte voor verschillende vormen van ontdekkend leren. De schuifwand in het lokaal wordt een ‘leerwand’! 

Topografie: Met topografie staat Nederland centraal. 

Gymnastiek: Juf Anouk geeft iedere dinsdagmiddag de kinderen gymles in de PWA-hal. Belangrijk is dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen naar school. ’s Middags gaat de gymtas weer mee naar huis.  

Schoolzwemmen: Elke 14 dagen op vrijdagmorgen vertrekken we met de bus naar Vaassen voor zwemles. U mag gerust komen kijken. We zwemmen van 10.50 uur tot 11.50 uur. De bus vertrekt om 10.30 uur. Wij zijn pas terug tegen 12.30 uur. De kinderen mogen dan op school gratis overblijven, dan hoeven ze zich niet te haasten.  

Muziek: juf Mariska geeft op maandagmiddag muziekles. 

Snappet: Groep 5 start dit jaar voor het eerst met Snappet. We werken op een tablet met de vakken rekenen, spelling, Nieuwsbegrip en woordenschat. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop ze werken en waar ze verantwoordelijk voor zijn. 

Huiswerk: In groep 5/6 krijgen de kinderen al wat huiswerk. Het zal met name topografie zijn. De kinderen krijgen het huiswerk mee in een huiswerkmapje. Ook is het fijn zijn als u thuis de tafels van rekenen blijft oefenen. 

Boekbespreking: De bedoeling is dat ieder kind 1x per jaar een boekbespreking houdt.