Groep 5 / 6

We hebben al een mooie start gemaakt in onze nieuwe groep! Samen zijn we begonnen aan het thema van de uniekweken: ik + jij = wij!

Groep 5/6 bestaat dit jaar uit 24 kinderen:11 leerlingen in groep 5 en 13 leerlingen in groep 6. 

Juf Roelinda werkt van maandag t/m donderdag. Op vrijdag werken wisselend juf Tineke en Juf Gerri.

We starten iedere morgen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen komen. Als de bel om 8.25 uur gaat, moeten de kinderen naar binnen. Hetzelfde geldt voor de middagen; om 13.05 mag je naar binnen en om 13.10 uur moet je naar binnen als de bel gaat.   

We zijn een Christelijke school en willen deze identiteit van harte uitdragen. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Trefwoord. Hierin komen mooie thema’s aanbod zoals de natuur, wijsheid, stilte en hebzucht. Bij deze thema’s horen bijbel-verhalen en liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dag-ritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We helpen kinderen aan de instructietafel, lopen een vaste route door de klas om vragen van kinderen te beant-woorden en te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. Ook zijn er natuurlijk de instructiemomenten.  Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen samen leren werken. Want samen leer je meer en beter. Coöperatieve werkvormen verhogen de betrokkenheid op leren en heeft een positieve invloed op leerprestaties.

Lezen: We hebben een ruime keuze op school wat betreft boeken, die door de kinderen gelezen kunnen worden. De boeken staan ingedeeld op AVI-niveau. Iedere ochtend starten we met lezen, ongeveer 25 minuten. De kinderen lezen alleen, samen of met een tutor. De kinderen die het lezen wat lastiger vinden krijgen 3x per week extra instructie van de juf aan de hand van de methode Estafette.

Begrijpend lezen: Op woensdagdagochtend besteden we aandacht aan begrijpend lezen. We volgen daarbij de methode Nieuwsbegrip. Deze methode biedt wekelijks een tekst over een actueel onderwerp. Ook krijgen de kinderen van groep 6 1x in de week BLITS; Begrijpend Lezen, Informatiebronnen, Kaarten en Schema’s, tabellen en grafieken. Een methode voor studievaardigheden.

Rekenen: We volgen de methode Rekenrijk. De kinderen van groep 5 leren rekenen met getallen tot de 10.000. Ook blijven we de tafels goed oefenen. Groep 6 leert rekenen met getallen tot de 100.000. Zij gaan ook aan de slag met breuken.

Taal: Onze taalmethode, Taal in Beeld, biedt verschillende onderwerpen aan. De ene les gaat over woordenschat, een andere les gaat over taalbeschouwing. Spreken/luisteren en het schrijven van teksten komen ook aan bod.

Spelling: We gebruiken de methode Spelling in Beeld. We doen iedere dag een woorddictee van 5 woordjes. We behandelen de spellingsregels en besteden aandacht aan de klank-, regel- en weetwoorden.

Schrijven: twee keer in de week besteden we extra aandacht aan het schrijven. 

Engels: De kinderen krijgen dit jaar op vrijdag Engelse les.

Handvaardigheid en tekenen: Natuurlijk gaan we iedere week creatief aan de slag!

Kanjertraining:Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen, oefeningen en petten geven we dit vorm.

IPC (International Primary Curriculum): Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en cultuur en creatieve vakken. Hierbij is er ruimte voor verschillende vormen van ontdekkend leren. De schuifwand in het lokaal wordt een ‘leerwand’!

Topografie: Met topografie staat Nederland centraal.

Gymnastiek: Meester Jeroen van de Wetering geeft iedere dinsdagmiddag de kinderen gymles in de PWA-hal. Belangrijk is dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen naar school.
’s Middags gaat de gymtas weer mee naar huis.

Schoolzwemmen: Elke 14 dagen op vrijdagmorgen vertrekken we met de bus naar Vaassen voor zwemles. U mag gerust komen kijken. We zwemmen van 10.50 uur tot 11.50 uur. De bus vertrekt om 10.30 uur. Wij zijn pas terug tegen 12.30 uur. De kinderen mogen dan op school gratis overblijven, dan hoeven ze zich niet te haasten. 

Muziek: juf Mariska geeft op maandagmiddag een half uur muziekles.

Snappet: Vanaf dit schooljaar werken we met de vakken rekenen, spelling en Nieuwsbegrip met Snappet. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop ze werken en waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Huiswerk: In groep 5/6 krijgen de kinderen al wat huiswerk. Het zal met name topografie zijn. De kinderen krijgen het huiswerk mee in een huiswerkmapje. Ook zal het fijn zijn als u thuis de tafels van rekenen blijft oefenen.

Boekbespreking en spreekbeurt: De bedoeling is dat ieder kind 1x per jaar een boekbespreking en 1x per jaar een spreekbeurt houdt. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen hier meer informatie over.

Roelinda de Bruin, Tineke Pannekoek en Gerri Vijge.