Groep 8

In onze groep 8 zijn we met 20 leerlingen. Juf Gerri  en juf Berthe zijn de leerkrachten van de groep. Ze werken vanaf woensdag t/m dinsdag om en om. Samen met groep 7 zitten we in de dependance van de school namelijk in het gebouw 'Rozemarijntje'.


We zijn,
  net als andere schooljaren, gestart met de  ‘gouden weken’. In deze weken was ons schoolkamp in Hattem. Thema van de ‘gouden weken’ en van ons kamp was: ‘Bouwen’. 

We starten iedere morgen om 8.30 uur, vanaf 8.20 uur mogen de leerlingen naar binnen. Om 12.00 uur lunchen we samen en om 14.00 uur zijn we vrij. 

De gymlessen, op donderdag van 11.00 uur tot 11.45 uur en op vrijdag van 9.15 uur tot 10.00 uur worden door meester Dennis gegeven. Voor gymmen in de sporthal moeten de leerlingen gymkleding en gymschoenen dragen.   

 We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit uit. Onze dagelijkse opening hoort daarbij, we volgen de methode Kind op Maandag. Hierin komen mooie thema’s aan bod, bij deze thema’s horen Bijbelverhalen, kringgesprekken en liedjes. We beginnen de dag met gebed en sluiten hier ook mee af. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dag-ritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We geven extra instructie  aan de instructietafel, of terwijl we rondlopen om te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. Ook zijn er natuurlijk de vaste instructiemomenten.Samenwerken is een onderdeel van onze manier van werken. Leerlingen moeten dit leren en daarom staan er ook samenwerkopdrachten op de weektaak. 

Lezen: We hebben een prachtige bibliotheek op Kleurrijk maar ook op Rozemarijntje staan er veel boeken. Elke maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend starten we met 20 minuten lezen. De kinderen lezen alleen, samen, zijn tutor of helpen bij de kleuters.      

Begrijpend lezen: Op donderdag werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. Voor het oefenen van studievaardigheden, gebruiken we op vrijdag de methode ‘Blits’. 

Rekenen:  Dit doet elke leerling op zijn/haar eigen chromebook met Snappet. In groep 8 gaan we verder met wat we in groep 7 hebben geleerd, zoals breuken, procenten en verhoudingen, cijferend delen en vermenigvuldigen. Verhaalsommen worden steeds belangrijker en het metriekstelsel komt aan bod. 

Taal: Vorig schooljaar zijn we gestart met de methode ‘Staal’ en die gebruiken we ook dit schooljaar.  Verschillende onderdelen komen aan bod zoals  woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten. De methode bestaat uit verschillende thema’s, we zijn gestart met het thema ‘China’. 

Spelling: Hiervoor gebruiken we net als vorig schooljaar ook de methode ‘Staal’. Elke dag is er instructie en daarnaast ook iedere dag een dictee van 3 woorden en 3 zinnen. Op woensdag staat grammatica centraal. Werkwoorden komen veel aan bod. Maar ook het gebruik van leestekens. De leerlingen gebruiken de oefensoftware in hun zelfstandig werken tijd. 

Verkeer: Dit schooljaar is er weer een theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

IPC: Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, cultuur en creatieve vakken. Bij IPC hoort dat leerlingen veel zelf onderzoeken en hierbij samenwerken, vaak presenteren ze wat ze hebben geleerd.  

Elke vrijdagmiddag hebben we handvaardigheid of tekenen. Ook bij de vrijdagmiddag hoort de kanjertraining. 

Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen, oefeningen en petten geven we dit vorm.

Wat staat er nog meer op de planning dit schooljaar?
- Ieder kind maakt een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. De leerlingen ontvangen       hierover informatie. Daarna houden ze een presentatie over hun werkstuk.

- Cito: De eindtoets voor groep 8 is op 20 en 21 april 2022. 
- Dinsdagavond 5 juli is de afscheidsavond van groep 8 met natuurlijk de musical! 


Huiswerk: Voor het huiswerk hebben de kinderen een 23-ringsmap en een agenda nodig, deze moeten ze elke dag meenemen naar school. Het huiswerk wordt opgeschreven in de agenda en al het huiswerk zit in de map. Zo helpen we de kinderen te leren plannen en te wennen aan huiswerk maken.                                                                     

Huiswerkschema:
maandag               metriek
dinsdag                  topografie/Engels      
woensdag             werkwoordspelling
donderdag            redactiesommen           

Informatie groep 8: Vanaf november t/m januari zijn er allerlei open dagen van scholen te bezoeken. Houd de websites van de scholen en de krant goed in de gaten!

Op 8 oktober bezoeken we met alle leerlingen de kennismakingsdag op de RSG. De meeloopochtend op de Noordgouw is op 13 oktober daar hopen we ook met  alle leerlingen heen te gaan.

Maandag 7 februari staan de ouder-kind gesprekken gepland waarin we de schoolkeuze en het advies van de basisschool bespreken. Hierna wordt uw kind aangemeld op de door u gekozen school.