Schoolondersteuningsprofiel

Soms heeft een kind iets extra’s nodig. Net even iets meer begeleiding of ondersteuning. Hoe dit bij ons op school werkt staat in het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat welke extra ondersteuning wij aan leerlingen kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel in het kort

Het profiel omschrijft hoe ons onderwijs is ingericht voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Met ons onderwijs willen wij hier zo goed mogelijk op inspelen. Dit doen wij door verschillende aspecten van het onderwijs op individuele behoeften van kinderen af te stemmen. Denk hierbij aan de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de werkvormen, de motivatie of de leeromgeving.

Onze visie op passend onderwijs

We bieden een fijn leef- en werkklimaat in de school, waarin de talenten van kinderen zich kunnen ontwikkelen. Kinderen ervaren veiligheid, rust en regelmaat. Plezier in leren en ontwikkelen is daarbij een belangrijke factor. Natuurlijk gaan wij voor goed onderwijs. Daarom werken wij handelingsgericht: ons onderwijs is gericht op wat een individueel kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken. Hier passen wij het onderwijs zoveel mogelijk op aan. We hebben hoge verwachtingen van elk kind en werken preventief: problematische onderwijsleersituaties willen wij voorkomen. De basis aan zorg wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht. Extra zorg wordt zoveel mogelijk in de eigen groep gegeven, soms vormen we een groepje of begeleiden we kinderen individueel.

Basisondersteuning voor elke leerling (zorgniveau 0)

De zorg voor leerlingen zoveel mogelijk in de klas laten gebeuren, onder verantwoording van de leerkracht: dat is het uitgangspunt. Omdat wij veel aandacht besteden aan zelfstandig werken is er ruimte voor extra zorg in de klas. Tijdens de zelfstandig werktijd geven de leerkrachten extra zorg aan de kinderen die dit nodig hebben. Leerstof halen we uit de reguliere methoden én de orthotheek op school. Voor kinderen die zeer speciale zorg nodig hebben, kan er extra zorg in of buiten de groep worden gegeven.

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel 2023-2024 te lezen.