Groep 7 / 8

Net als andere schooljaren starten we met de ‘uniekweken’. Het thema dit keer is ‘Ik + jij = wij’.

Groep 7/8 bestaat dit jaar uit 24 kinderen:

15 leerlingen in groep 8 en 9 leerlingen in groep 7.

De leerkrachten van deze groep zijn juf Gerri Vijge-de Wilde en juf Berthe Keizer-Tekelenburg.          Op donderdagmorgen krijgen de kinderen een uur Engels van een RSG docent. Juf Mariska geeft muziekles op maandagmiddag. En op vrijdagmorgen gaan de kinderen gymmen met meester Jeroen, van 9.10 tot 10.30 uur. De kinderen moeten hiervoor gymkleren en gymschoenen meenemen. 

We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Trefwoord. Hierin komen mooie thema’s aan bod, bij deze thema’s horen Bijbelverhalen, kringgesprekken en liedjes. We beginnen de dag met gebed en sluiten hier ook mee af.     

We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dag-ritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We helpen kinderen aan de instructietafel, lopen een vaste route door de klas om vragen van kinderen te beantwoorden en te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. Ook zijn er natuurlijk de instructiemomenten.  We vinden het belangrijk dat de kinderen leren samenwerken. Daarom staan er ook samenwerkopdrachten op de weektaak.

Lezen: we hebben een prachtige bibliotheek op school. De boeken staan ingedeeld op AVI-niveau. Elke dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend starten we met 20 minuten lezen. De kinderen lezen alleen, samen, zijn tutor of helpen bij de kleuters. Op maandag start de dag met Blits: een methode waarin we aan de slag gaan met studievaardigheden.  

Begrijpend lezen: op dinsdagmiddag werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen.  

Rekenen:  Dit doet elke leerling op zijn/haar eigen tablet met Snappet. In groep 7 komen breuken, procenten en verhoudingen aan bod. Ook leren de kinderen cijferend delen en vermenigvuldigen. Verhaalsommen worden steeds belangrijker en we gaan aan de slag met meten en wegen.  Groep 8 krijgt verdieping van al het geleerde uit groep 7.

Taal: Dit doen de leerlingen dit jaar ook via Snappet. Verschillende onderdelen komen aan bod zoals  woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten.  

Spelling: Dit wordt ook op de tablet gedaan. We maken  iedere dag een woorddictee van 5 woorden. Werkwoorden komen veel aan bod.

IPC: op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en cultuur en creatieve vakken. Bij IPC hoort dat leerlingen presenteren wat ze hebben geleerd.   

Verkeer: met behulp van de methode ‘Wijzer door het verkeer’ worden de verkeerslessen aangeboden. Het theorie-examen is 12 april. De datum voor het praktijkexamen is nog niet bekend.

Elke vrijdagmiddag hebben we handvaardigheid of tekenen. 

Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen, oefeningen en petten geven we dit vorm.

Wat staat er nog meer op de planning dit schooljaar?Ieder kind houdt 1x per jaar een boekbespreking en 1x per jaar een spreekbeurt. Deze spreekbeurt mag gaan over het onderwerp van het te maken werkstuk.  Hierover krijgen de kinderen informatie mee.  

Cito:
De eindtoets voor groep 8 is op 17, 18 en 19 april 2018.  

Huiswerk: Voor het huiswerk hebben de kinderen een 23-ringsmap en een agenda nodig, deze moeten ze elke dag meenemen naar school. Het huiswerk wordt opgeschreven in de agenda en al het huiswerk zit in de map. Zo helpen we de kinderen te leren plannen en te wennen aan huiswerk maken.                                                                     

Huiswerkschema: 
maandag               informatieverwerking                   

dinsdag                metriek              

woensdag             werkwoorden  

donderdag            redactiesommen

vrijdag                   topografie

Dit schooljaar gaan we 24 mei op schoolreis. Op dinsdag 10 juli staat de musical gepland en dit is gelijk ook de afscheidsavond van groep 8.

Informatie groep 8: Vanaf november t/m januari kunt u met uw kind allerlei open dagen van scholen bezoeken. Houd de websites van de scholen en de krant goed in de gaten! Op 12 februari hebben we ouder-kind gesprekken waarin we de schoolkeuze en het advies van de basisschool bespreken. Hierna wordt uw kind aangemeld op de door uw gekozen school.

Gerri Vijge en Berthe Keizer