Groep 7 / 8

Groep 7/8 bestaat dit jaar uit 26 kinderen:  

14 leerlingen in groep 8 en 12 leerlingen in groep 7. 

 

De leerkrachten van deze groep zijn juf Gerri Vijge-de Wilde en juf Berthe Keizer-Tekelenburg. De gymlessen, op dinsdag van 13.15 uur tot 14.00 uur en op donderdag van 11.00 uur tot 11.45 uur worden door juf Anouk gegeven. Op dinsdag gaan de leerlingen vanaf de sporthal gelijk naar huis. Het kan zijn dat uw kind dinsdag wat later terug is bij school of thuis.                                                                                                                                          
De kinderen moeten hiervoor gymkleren en gymschoenen meenemen.   

   

We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. Hierin komen mooie thema’s aan bod, bij deze thema’s horen Bijbelverhalen, kringgesprekken en liedjes. We beginnen de dag met gebed en sluiten hier ook mee af.  

 

 

 

 

We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dag-ritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We helpen kinderen aan de instructietafel, lopen een vaste route door de klas om vragen van kinderen te beantwoorden en te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. Ook zijn er natuurlijk de instructiemomenten.   

 

We vinden het belangrijk dat de kinderen leren samenwerken. Daarom staan er ook  

samenwerkopdrachten op de weektaak.  

 

Lezen: We hebben een prachtige bibliotheek op school. De boeken staan ingedeeld op genre. Elke maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend starten we met 20 minuten lezen. De kinderen lezen alleen, samen, zijn tutor of helpen bij de kleuters.  

        

Begrijpend lezen: Op woensdag werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. Voor het oefenen van studievaardigheden, gebruiken we op dinsdag de methode ‘Blits.  

 

Rekenen:  Dit doet elke leerling op zijn/haar eigen chromebook met Snappet. In groep 7 komen breuken, procenten en verhoudingen aan bod. Ook leren de kinderen cijferend delen en vermenigvuldigen. Verhaalsommen worden steeds belangrijker en we gaan aan de slag met meten en wegen.  Groep 8 krijgt verdieping van al het geleerde uit groep 7. 

 

 

Taal: Dit doen de leerlingen voor een deel op Snappet maar ze werken ook uit het boek en in het werkschrift. Verschillende onderdelen komen aan bod zoals  woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten. 

 

Spelling: Dit wordt ook op de eigen chromebook gedaan. We maken iedere dag een dictee van 3 woorden en 2  zinnen. Werkwoorden komen veel aan bod. Maar ook het gebruik van leestekens.  

 

Verkeer: Dit jaar is er weer het verkeersexamen. Met de methode ‘Wijzer door het verkeer’ en op andere manieren krijgen de leerlingen de verkeerslessen aangeboden.  

 

IPC: Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, cultuur en creatieve vakken. Bij IPC hoort dat leerlingen veel zelf onderzoeken en hierbij samenwerken, vaak presenteren ze wat ze hebben geleerd.   

 

Elke vrijdagmiddag hebben we handvaardigheid of tekenen. Ook bij de vrijdagmiddag hoort de kanjertraining.  Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen, oefeningen en petten geven we dit vorm. 

 

Wat staat er nog meer op de planning dit schooljaar? 

  • Ieder kind maakt een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. De leerlingen ontvangen hierover informatie. Daarna houden ze een presentatie over hun werkstuk.  

 Cito: De eindtoets voor groep 8 is op 15 en 16 april 2020.  

 

 

Huiswerk: Voor het huiswerk hebben de kinderen een 23-ringsmap en een agenda nodig, deze moeten ze elke dag meenemen naar school. Het huiswerk wordt opgeschreven in de agenda en al het huiswerk zit in de  map. Zo helpen we de kinderen te leren plannen en te wennen aan huiswerk maken.                                                                      

 

Huiswerkschema: 

maandag informatieverwerking                 
dinsdag metriek 

woensdag werkwoorden   

donderdag redactiesommen 

vrijdag topografie 

 

        

 

Dit schooljaar gaan we op woensdag 20 mei op schoolreis. Dinsdagavond 14 juli is de afscheidsavond van groep 8 met natuurlijk de musical door alle leerlingen van groep 7/8.  

 

Informatie groep 8: Vanaf november t/m januari kunt u met uw kind allerlei open dagen van scholen bezoeken. Houd de websites van de scholen en de krant goed in de gaten! Maandag 10 februari staan de ouder-kind gesprekken gepland waarin we de schoolkeuze en het  advies van de basisschool bespreken. Hierna wordt uw kind aangemeld op de door uw gekozen school.  

 

 

 

U kunt onze groep volgen via de app SchoolWapps 

 

 

 

De inloggegevens hebt u inmiddels al ontvangen.  

 

Hebt u vragen of wilt u iets met ons delen dan kunt u na schooltijd altijd even bij ons binnenlopen. Maar ook via de mail of de app kunt u ons bereiken.  

 

 Telefoonnummer Rozemarijntje: 0578- 745030 

 

Met elkaar zijn we verantwoordelijk om er een fijn en goed/’gouden’ schooljaar van te maken!