Groep 6

We hebben een fijne start gemaakt in groep 6. Samen zijn we begonnen aan het thema van de gouden weken:
Kleurrijk!
Groep 6 bestaat dit jaar uit 21 kinderen.

Juf Roelinda werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Elke woensdag staat juf Carmen voor de groep. Juf Sharon loopt op maandag en dinsdag stage bij ons en is bezig met haar laatste jaar. Vanaf eind januari 2021 staat ze elke maandag t/m woensdag voor de groep.
Dit schooljaar zitten de groepen 6 t/m 8 op de locatie Rozemarijntje. Het telefoonnummer is: 0578-745030

De kinderen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. We starten iedere morgen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen komen.

We zijn een Christelijke school en willen deze identiteit van harte uitdragen. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op maandag. Hierin komen mooie thema’s aanbod. Bij deze thema’s horen Bijbelverhalen en liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

Dalton: We vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zelfstandig te werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dagritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We helpen kinderen aan de instructietafel, lopen een vaste route door de klas om vragen van kinderen te beantwoorden en te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. We vinden het belangrijk dat de kinderen samen leren werken met iedereen, want samen leer je meer en beter. Coöperatieve werkvormen verhogen de betrokkenheid op leren en heeft een positieve invloed op leerprestaties.De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en gedrag.

Lezen: We hebben een ruime keuze op school wat betreft boeken, die door de kinderen gelezen kunnen worden. De boeken staan ingedeeld op A, B en C niveau, net zoals in de bibliotheek. Iedere ochtend starten we met lezen. De kinderen lezen alleen, samen of met de leerkracht en de kinderen van groep 7 helpen bij de inloop van de kleuters.

Chromebooks: Ieder kind heeft een eigen chromebook waarop ze werken en waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Begrijpend lezen: Elke week doen we een les van Nieuwsbegrip. Deze methode biedt wekelijks een tekst aan over een actueel onderwerp. De kinderen krijgen 1x in de week BLITS, een methode voor studievaardigheden. Het bestaat uit de onderdelen: begrijpend lezen, informatiebronnen, kaarten en schema’s, tabellen en grafieken.

Rekenen: We volgen de leerdoelen van Snappet op het chromebook. In groep 6 gaan we verder met de getallen tot 10.000 en leren we cijferend optellen en aftrekken. Ook gaan we beginnen met breuken. In groep 7 komen breuken, procenten en verhoudingen aan bod. Ook leren de kinderen cijferend delen en vermenigvuldigen. In beide groepen gaan we aan de slag met meten en wegen.

Taal: We werken met de taalmethode: Staal. Staal maakt kinderen sterk in taal en spelling. We behandelen per thema 4 domeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.

Spelling: Ook bij spelling werken we met Staal. Hierbij werken we aan spelling van onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica. Elke dag hebben we een dictee met 6 woorden en 2 zinnen.

Engels: De kinderen krijgen elke dinsdag Engels aan de hand van de methode Take It Easy.

IPC: Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, cultuur en creatieve vakken. Hierbij is er ruimte voor verschillende vormen van ontdekkend leren. De achterste hoek in het lokaal wordt een ‘leerwand’! We werken groepsdoorbrekend met de groepen 6 t/m 8.

Topografie: In groep 6 gaan we aan de slag met Nederland.

Schrijven: 1 keer in de week besteden we extra aandacht aan het schrijven.

Kanjertraining: Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen en oefeningen geven we dit vorm.

Muziek: Elke dinsdagmiddag krijgen de kinderen muziekles.

Handvaardigheid en tekenen: Natuurlijk gaan we iedere week creatief aan de slag! Dit doen we op de vrijdag.

Gymnastiek: Meester Dennis geeft vanaf de herfstvakantie iedere donderdagmorgen de kinderen gymles in de PWA-hal. Belangrijk is dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen naar school. ’s Middags gaat de gymtas weer mee naar huis. Op vrijdagmorgen heeft groep 7 om 8.30 uur les in de PWA-hal. Groep 6 gaat daarna gymmen als er die week geen zwemles is.

Schoolzwemmen: Elke 14 dagen op maandagmorgen vertrekt groep 6 met de bus naar Vaassen voor zwemles. We zwemmen van 8.30 uur tot 9.30 uur. De bus vertrekt om 8.05 uur vanaf Kleurrijk.

Onze groep kunt u volgen via schoolwapps.
U bent altijd welkom om iets met ons te delen of vragen te stellen. Dit kan via app, mail of buiten na schooltijd.

Wij doen ons best, om er samen met de leerlingen, een kleurrijk schooljaar van te maken!