Groep 6

Groep 5/6 bestaat dit jaar uit 24 kinderen; 8 kinderen in groep 5 en 16 kinderen in groep 6. 

Juf Adrie werkt op maandag en dinsdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Roelinda voor de groep. 

De kinderen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. We starten iedere morgen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen komen.   

We zijn een Christelijke school en willen deze identiteit van harte uitdragen. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op maandag. Hierin komen mooie thema’s aanbod. Bij deze thema’s horen Bijbelverhalen en liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. 

Dalton: We vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zelfstandig te werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dagritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We helpen kinderen aan de instructietafel, lopen een vaste route door de klas om vragen van kinderen te beantwoorden en te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. We vinden het belangrijk dat de kinderen samen leren werken met iedereen, want samen leer je meer en beter. Coöperatieve werkvormen verhogen de betrokkenheid op leren en heeft een positieve invloed op leerprestaties. De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en gedrag.

 Lezen: We hebben een ruime keuze op school wat betreft boeken, die door de kinderen gelezen kunnen worden. De boeken staan ingedeeld op A, B en C niveau, net zoals in de bibliotheek. Iedere ochtend starten we met lezen. De kinderen lezen alleen, samen of met de leerkracht.

Chromebooks/tablets: Ieder kind heeft een eigen chromebook of tablet waarop ze werken en waar ze verantwoordelijk voor zijn. 

Begrijpend lezen: Elke week doen we een les van Nieuwsbegrip. Deze methode biedt wekelijks een tekst aan over een actueel onderwerp. De kinderen van groep 6 krijgen 1x in de week BLITS, een methode voor studievaardigheden. Het bestaat uit de onderdelen: begrijpend lezen, informatiebronnen, kaarten en schema’s, tabellen en grafieken.   

Rekenen: We volgen de leerdoelen van Snappet op het chromebook/tablet. De kinderen van groep 5 leren optellen en aftrekken tot 1000, deelsommen en digitaal klokkijken. Ook blijven we de tafels goed oefenen. In groep 6 gaan we verder met de getallen tot 10.000 en leren we cijferend optellen en aftrekken. Ook gaan we beginnen met breuken. In beide groepen gaan we aan de slag met meten en wegen.

Taal: We werken met de taalmethode: Staal. Staal maakt kinderen sterk in taal en spelling. We behandelen per thema 4 domeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.

Spelling: Ook bij spelling werken we met Staal. Hierbij werken we aan spelling van onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica. Elke dag hebben we een dictee met 6 woorden en 2 zinnen.

Engels: De kinderen van groep 6 krijgen elke dinsdag Engels aan de hand van de methode Take It Easy.

IPC: Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, cultuur en creatieve vakken. Hierbij is er ruimte voor verschillende vormen van ontdekkend leren. Het prikbord in het lokaal wordt een ‘leerwand’! We werken groepsdoorbrekend.

Topografie: In groep 6 gaan we aan de slag met Nederland.

Schrijven: De kinderen van groep 5 krijgen elke dinsdag een les schrijven. 1 keer in de week besteden we extra aandacht aan het schrijven in groep 6.

Kanjertraining: Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen en oefeningen geven we dit vorm.

Muziek: Elke dinsdagmiddag krijgen de kinderen muziekles.

Handvaardigheid en tekenen: Natuurlijk gaan we iedere week creatief aan de slag! Dit doen we op de vrijdag.                                                                                                         

Gymnastiek: Meester Dennis geeft iedere donderdagmorgen de kinderen gymles in de PWA-hal. Dit schooljaar is meester Maurice erbij, hij loopt stage bij meester Dennis. Belangrijk is dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen naar school. ’s Middags gaat de gymtas weer mee naar huis.

Schoolzwemmen: Elke 14 dagen op maandagmorgen vertrekt groep 6 met de bus naar Vaassen voor zwemles. We zwemmen van 8.30 uur tot 9.30 uur. De bus vertrekt om 8.05 uur vanaf Kleurrijk. Vanaf de kerstvakantie gaat groep 5 ook schoolzwemmen.