Groep 4/5

Groep 4/5 bestaat dit jaar uit 23 kinderen.

Juf Nicolet werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Lida werkt (soms de woensdag), de donderdag en vrijdag. 

We starten iedere morgen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen komen. Als de bel om 8.25 uur gaat, moeten de kinderen naar binnen. Om 12.00 uur lunchen we met de groep en om 14.00 uur zijn we vrij.    

We zijn een Christelijke school en willen deze identiteit van harte uitdragen. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. Hierin komen mooie thema’s aanbod zoals de natuur, wijsheid, stilte en hebzucht. Bij deze thema’s horen Bijbelverhalen en liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. 

Dalton: We vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zelfstandig te werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dag-ritmekaarten en de zelfstandig werkblokjes. We vinden het belangrijk dat de kinderen samen leren werken met iedereen want samen leer je meer en beter. Coöperatieve werkvormen verhogen de betrokkenheid op leren en heeft een positieve invloed op leerprestaties. De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en gedrag.

Lezen: We hebben een ruime keuze op school wat betreft boeken, die door de kinderen gelezen kunnen worden. De boeken staan ingedeeld op A, B en C niveau (net zoals in de bibliotheek). Iedere ochtend starten we met lezen, ongeveer 20 minuten. De kinderen lezen alleen, samen of met een tutor. De kinderen die het lezen wat lastiger vinden krijgen 3x per week extra instructie van de juf aan de hand van de methode Estafette.

Begrijpend lezen:
We besteden ook aandacht aan begrijpend lezen. We volgen daarbij de methode Nieuwsbegrip. Deze methode biedt wekelijks een tekst aan over een actueel onderwerp. 

Rekenen: We volgen de methode Pluspunt, een nieuwe methode. Groep 4 werkt in werkboeken en groep 5 digitaal op de tablet. De kinderen van groep 5 leren optellen en aftrekken –1000, deelsommen en digitaal klokkijken. Ook blijven we de tafels goed oefenen.

De kinderen van groep 4 leren optellen en aftrekken –100, tafels en klokkijken.

Taal: Onze taalmethode is Staal, het biedt verschillende onderwerpen aan. De ene les gaat over woordenschat, een andere les gaat over taalbeschouwing. Spreken/luisteren en het schrijven van teksten komen ook aan bod. Alleen woordenschat oefenen de kinderen op de tablet.

Spelling: We gebruiken de methode Staal ook voor spelling. We doen iedere dag een woorddictee van 5 woorden en 1 zin. We behandelen de spellingsregels en oefenen dit op de tablet. Ook is er in deze methode tijd voor grammatica.

De kinderen van groep 4 gaan iedere morgen voor spelling en taal naar groep 3-4.

Schrijven: 2 á 3 keer in de week besteden we extra aandacht aan het schrijven.

Engels: De kinderen krijgen ook af en toe Engels.

Handvaardigheid en tekenen: Natuurlijk gaan we iedere week creatief aan de slag! Leren van creatief denken en handelen is erg belangrijk in het leven van kinderen voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Kanjertraining: Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen, oefeningen en petten geven we dit vorm.

IPC (International Primary Curriculum): Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, cultuur en creatieve vakken. Hierbij is er ruimte voor verschillende vormen van ontdekkend leren. De schuifwand in het lokaal wordt een ‘leerwand’!

De kinderen van de groepen 3,4 en 5,6 werken dan in groepjes samen.

Topografie: Met topografie staat Nederland centraal.

Gymnastiek: Iedere dinsdagmiddag en vrijdagmorgen is er voorlopig in de gymles in de PWA-hal. Voor groep 5 gaat in januari schoolzwemmen. Belangrijk is dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen naar school. ’s Middags gaat de gymtas weer mee naar huis.

Schoolzwemmen: Met ingang van januari gaan de kinderen van groep 5, 1 keer in de 14 dagen op maandagmorgen zwemmen. We vertrekken met de bus naar Vaassen voor de zwemles. U mag gerust komen kijken. We zwemmen van 8.30 uur tot 9.30 uur. De bus vertrekt om 8.00 uur.

Muziek: geven we één keer in de week met behulp van de methode ‘eigenwijs’ digitaal

Snappet: Groep 5 start dit jaar voor het eerst met ‘Snappet’. We werken op een tablet met de vakken rekenen, spelling en Nieuwsbegrip. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop ze werken en waar ze verantwoordelijk voor zijn.