Groep 3

Links juf Marry, rechtsboven juf Roelinda en zittend juf Jolanda samen met de leerlingen uit groep 3 en groep 4.

In groep 3 zitten 13 kinderen; 9 jongens en 4 meisjes. Juf Marry is er op dinsdag en woensdag en op de andere dagen staat juf Jolanda voor de groep. Juf Marry werkt 12 maandagen voor juf Jolanda.

Op de middagen is groep 3 samen met groep 4 in het lokaal van groep 4. De dagopening doen we met groep 3/4 samen.

Op maandagmiddag geeft juf Mariska muziekles. Op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen krijgen de kinderen gym van juf Anouk. Op dinsdagmiddag samen met groep 2 om 13.15 uur. Op vrijdagmorgen samen met groep 4 om 8.30 uur. De kinderen worden bij de PWA-hal verwacht. De deur is al eerder open, zodat de kinderen zich alvast kunnen omkleden.

Het lezen in groep 3 is erg belangrijk. Wij besteden daar veel tijd aan. Ook wordt er iedere dag op een vast moment voorgelezen.  Dit is belangrijk voor de woordenschat en natuurlijk voor de beleving en plezier van het lezen in boeken. Wij zouden u willen adviseren om uw kind lid te maken van de bibliotheek [dit is gratis]. Ook het thuis lezen is erg belangrijk, de kinderen zelf laten lezen of voorlezen kan een waardevol moment van de dag zijn.

We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Trefwoord. We luisteren naar bijbelverhalen, houden kringgesprekken en zingen liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

Dan is het tijd om te gaan rekenen
In groep 3 leren we de getallen t/m 50, splitsen t/m 10 en maken we sommen t/m 20.  Automatiseren is hierbij erg belangrijk. Ook leren we klokkijken: de hele en de halve uren. We gebruiken hierbij veel materialen.

Elke ochtend beginnen we met een inloop. Hierbij werken de kinderen zelfstandig, in tweetallen of als groepje aan een activiteit. Drie dagen is er een vrije inloop, één dag start met taalspelletjes en één dag met rekenactiviteiten.

Ook mogen de kinderen regelmatig in de hoeken spelen: zowel van groep 3 als van groep 1-2.

Het schrijven van de letters en getallen doen we dagelijks. Groep 3 schrijft eerst met potlood en daarna met een stabilopen.

Om half 11 is de pauze en gaan de kinderen lekker buiten spelen.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de dagritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. De juf helpt kinderen aan de instructietafel. De andere kinderen mogen dan niet storen.

Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen samen leren werken.

Iedere week doen we kanjertraining met groep 4 samen a.d.h.v. een verhaal, een gesprek of spelletjes. Belangrijke regels hierbij zijn: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier en we doen mee.  Dit is erg belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling. De methode biedt kinderen handvatten om gevoelens te verwoorden en gedrag te bespreken. In rollenspelen staan petten voor een bepaald gedrag.

De leesontwikkeling in groep 3 gaat erg snel en daarom mag u tot de kerstvakantie, iedere vrijdag om twaalf uur in de klas komen kijken met uw zoon of dochter. Zij kunnen u dan goed vertellen wat ze gedaan hebben.

Om uw kind goed in de gaten te houden zijn er regelmatig toetsmomenten in het jaar. Als blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is of als er andere dingen opvallen, nemen wij contact met u op. Wij overleggen met u over onze plannen.